Tài liệu ĐHĐCĐ PLX thường niên 2020

Petrolimex
07:00' CH - Thứ năm, 11/06/2020

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức trực tuyến (dự thảo);

3. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2021 (dự thảo);

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (dự thảo);

5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;

6. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 (dự thảo);

7.1 Báo cáo tài chính hợp nhất Tập đoàn năm 2019 đã được kiểm toán;

7.2 Báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2019 đã được kiểm toán;

8. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (dự thảo);

9. Tờ trình quyết toán QTL, thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm 2019 và phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2020 (dự thảo);

10. Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn (dự thảo);

10.1 Dự kiến nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn (dự thảo);

11.1 Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS (dự thảo);

11.2 Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS (dự thảo);

11.3 Trích yếu lý lịch ông Toshiya Nakahara

11.4 Trích yếu lý lịch ông Đặng Quang Tuấn

Petrolimex
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn