Shareholder documents establish the Vietnam National Petroleum Corp.

05:25' CH - Thứ sáu, 18/11/2011

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Thời gian : 13h30 ngày 20 tháng 11 năm 2011

Địa điểm : Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội

Tài liệu Đại hội:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

2. Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hoá Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam

3. Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

4a. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

4b. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

5. Giấy uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

6. Thể lệ biểu quyết

7. Thẻ biểu quyết

8. Thể lệ bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

9. Phiếu bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ I

10. Phiếu bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I

11. Tờ trình phê duyệt kế hoạch 2 tháng cuối năm 2011

12. Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012 - 2013

13. Tờ trình phê duyệt kế hoạch đầu tư 2011 -2013

14. Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

15. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011

16. Đơn đề cử thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

17. Đơn đề cử thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

18. Đơn ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

19. Đơn ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

20. Sơ yếu lý lịch (Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I)

21. Dự thảo Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

FAQs
Petrolimex membership
Petrolimex Resources

Products & promotions
Visit Statistics
Total hits: .
Total hits of the month: .
Total hits of the day: .
Currently online: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn